Prehlásenie o záväzku mlčanlivosti a ochrane dôverných informácií

Naša spoločnosť sa zaväzuje, že všetky informácie, ktoré získala v súvislosti s poskytovaním svojich služieb, bude uchovávať v mlčanlivosti a narábať s nimi ako s dôvernými. Všetky informácie, ktoré neboli už zverejnené, alebo nie sú všeobecne známe, sa považujú za dôverné. Naša spoločnosť, ktorej sa tieto informácie poskytli, bude:
a) zaobchádzať s informáciami ako prísne dôvernými a podnikne všetky opatrenia, aby sa zachoval ich štatút ako dôverné,
b) používať a aplikovať informácie výlučne pre účely súvisiace poskytovaním služby
c) pristupovať k informáciám tak, aby v žiadnom prípade neboli zverejnené ani poskytnuté žiadnej tretej strane a ani aby neboli použité na iný účel ako je poskytnutie služby zákazníkovi.

Naša spoločnosť sa pre účely splnenia tohto záväzku zaväzuje dodržať všetky potrebné opatrenia, aby nedošlo k úniku informácií obsiahnutých v obdržaných dokumentoch (papierových i elektronických), najmä aby nedošlo k:

  • odovzdaniu informácií tretej osobe,
  • zverejneniu informácií,
  • rozmnoženiu a rozšíreniu poskytnutých informácií,
  • prístupu k informáciám neoprávnenými osobami,
  • úniku informácií akýmkoľvek, aj nedbalostným, konaním menovaného a tiež nepoužije takéto informácie inak ako na poskytnutie služby zákanzíkovi.


 Akékoľvek vyššie uvedené informácie je možné použiť inak ako pre účely poskytnutia služby zákazníkovi len s predchádzajúcim písomným súhlasom zákazníka. V prípade pochybností o účele použitia informácií sa predpokladá, že je potrebný na ich použitie predmetný súhlas.